Navigácia

Partneri 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Online prihláška

Vážení rodičia, z dôvodu prechodu našej ZUŠ na nový administračný systém iZUŠ, Vás prosíme o aktualizáciu údajov. Vyplňte, prosím Vás, elektronickú prihlášku na štúdium na našej stránke a zašlite ju do systému. Týka sa to VŠETKÝCH, nielen novo prijatých žiakov. Údaje vypĺňajte ako údaje za šk. rok 2020/2021. Ďakujeme

Pondelok 18. 1. 2021

Zaujímavosti ZUŠ-ky na FB

Facebook ZUŠ Rožňava

Vitajte na EduPage

Milí žiaci a rodičia!

Na tejto novej stránke nájdete Vaše užitočné informácie o našej škole. 

Zaujímavosti školy budú naďalej aktuálne na našom FB.

Verejné informácie do septembra 2017 sú uverejnené na pôvodnom webe školy: www.zusroznava.sk.

Čo nové v našej ZUŠ-ke???

 • Oznam - vyučovanie v ZUŠ

  Milí naši žiaci a rodičia.

  Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii,

  brány našej základnej umeleckej školy ostávajú naďalej zatvorené.

  Vyučovanie bude naďalej pokračovať od 11.1.2021

  podľa rozvrhov, dištančnou formou.

  Veríme, že naším zodpovedným správaním sa, sa situácia zlepší

  a 25.1.2021 sa konečne uvidíme všetci zdraví v ZUŠke.

  Dávajte si na seba pozor.

  Už nám veľmi chýbate.

 • Učiteľský Vianočný koncert 2020

 • Oznam zriaďovateľa

  Oznámenie mesta Rožňava v súvislosti s obnovením prevádzky v základných školách a základnej umeleckej škole v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Mesto Rožňava, ako zriaďovateľ:

  MŠ Pionierov 639/18, MŠ Štítnická 337/, MŠ Ernesta Rótha 518/4, MŠ Vajanského 370/6, MŠ Kyjevská 2020/14, MŠ – Óvoda Krátka 1825/28, MŠ s VJM, Komenského 5, ZŠ Zlatá 2, ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12, ZŠ Pionierov 1, SŠ Komenského 5, ZUŠ Akademika Hronca 3490/9B, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/18259:3-A1810 oznamuje, že vzhľadom na nízky záujem rodičov a zhoršujúci sa stav ochorenia a šírenia Covid-19 vo svojich školách – materské školy, základné školy, základná umelecká škola, školské zariadenie – po dohode s riaditeľmi škôl a školského zariadenia,

 • link ZUŠ Rožňava

  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCnaVn_wLHVNwnsIIVAlMAxQ%3Ffbclid%3DIwAR3ayfEdPTGdYbr8uhlRrpTz_7U4gG-sWux6rKSKjubjNrZLU2upupvlKIk&h=AT2gjHp2-EQcxDvSuGE3UAnVah9dp395faK9EFS4GfexphECtLqv7ljx0kHkMQMjzFN-ntWof8L1SooZ4vNBufHYNBAQHrCdc7m8Bar2_n2h2bcFAJLXTgqE1VpL11cg7M0afQ

 • Zmena telefónneho čísla školy - riaditeľstvo

  Zmena telefónneho čísla školy - riaditeľstvo

  058 792 8426

 • Vážení rodičia. V Čase od 26.10.2020 do 27.11.2020 prechádza ZUŠ v Rožňave vo všetkých odboroch na DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE. Vyučovanie sa NEPRERUŠUJE, iba mení svoju formu. Vyučovanie bude naďalej prebiehať podľa platných rozvrhov hodín. VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole, ZOSTALO NEZMENENÉV prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triedneho učiteľa.Veľa zdravia a do skorého videnia.

 • E-Learning......vyučovanie

  Materiály k on-line vyučovaniu pre žiakov

  hudobnej náuky

  výtvarného odboru

  tanečného odboru

  literárno-dramatického odboru

  KLIK SEM https://zus.villim.sk/

 • OZNAM

  Vážení rodičia a žiaci!

  Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020 sa s účinnosťou od pondelka 12. októbra 2020 prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

  V súvislosti s tým poskytujeme tieto operatívne informácie:

  • predmety hudobná náuka, hra v orchestroch a súboroch, komorná hra, zborový spev a odbory výtvarný, tanečný a literárno-dramatický prechádzajú od pondelka 12. 10. 2020 na dištančnú, alebo kombinovanú formu vzdelávania,

 • DOTAZNÍKY

  Vážení rodičia!
  Mesto Rožňava pripravuje novú koncepciu rozvoja školstva v meste. Zastávame
  názor, že koncepcia môže byť objektívna len vtedy, ak bude obsahovať názory, návrhy
  a pripomienky všetkých dotknutých osôb t. j. potrebujeme, aby okrem zamestnancov
  a žiakov škôl a školských zariadení mali možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu našich škôl
  a školských zariadení aj zákonní zástupcovia deti a žiakov. Z tohto dôvodu vám boli doručené
  základnou umeleckou školou – priamo vám resp. nepriamo, cez vaše deti – dotazníky, cez
  ktoré zisťujeme vašu spokojnosť/nespokojnosť s týmito inštitúciami resp. zaujímajú nás aj
  vaše návrhy prípadných zmien. Ospravedlňujeme sa za to, že vyplnenie tlačiva bude trochu
  časovo náročnejšie vzhľadom na množstvo otázok, ale čím viac informácií získame od vás / a
  v čo najväčšom počte návratnosti /, tým presnejšie budeme vedieť určiť priority školstva
  a samozrejme aj cestu k dosiahnutiu pozitívnych zmien v školách a školských zariadeniach
  v meste.
  Ďakujeme za pochopenie

 • 25. 8. 2020

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Prijímacie skúšky

 • Pochvalný list od rodiča

  Pánovi Kamenecovi ďakujeme za milé povzbudivé slová, ktoré si veľmi vážime.

 • Žiadosť o vrátenie preplatku na školnom v školskom roku 2019/2020

  Vážení rodičia.

  V prípade, že u Vás vznikol preplatok na školnom

  v školskom roku 2019/2020

  a žiadate o jeho vrátenie na účet,

  prosíme Vás o vyplnenie nižšie uvedenej žiadosti

  a následné doručenie prostredníctvom triedneho učiteľa.

 • E-Learning......vyučovanie

  HN, HO, TO, VO, LDO

  https://zus.villim.sk/

 • Usmernenie mesta Rožňava

  -platby za školné-

  Usmernenie mesta Rožňava v súvislosti s ochorením COVID-19 pre oblasť príspevkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

  Mesto Rožňava na základe Opatrenia hlavného hygienika o prerušení prevádzky všetkých druhov škôl, Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o prerušení vyučovania vo všetkých druhoch škôl a o prerušení činnosti vybraných druhov školských zariadení zo dňa 12. marca 2020 a Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení, vydáva usmernenie pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, pre oblasť príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole, na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania.

 • Vážení rodičia.

  Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Rožňava, prijatého dňa 12.3.2020 o 15.30 hod., Vám oznamujeme, že v piatok, 13.3.2020, budú všetky školy a školské zariadenia na území mesta Rožňava ZATVORENÉ. Zámerom tohto rozhodnutia je, aby:

  • deti zostali doma v domácnostiach s rodičmi a neboli v opatere starších osôb,
  • rodičia preventívne každý večer kontrolovali zdravotný stav dieťaťa (zmerať teplotu, dbať o dodržiavanie hygienických návykov...),
  • sa zabránilo deťom stretávať
 • 2% pre našich žiakov

  Ďakujeme všetkým,

  ktorí prispievajú a aj tento rok prispejú

  našim žiakom 2% z dane z príjmu.

 • Prosíme všetkých zamestnancov a žiakov školy!!!

  • Pravidelne si umývajte ruky mydlom pod tečúcou vodou.
  • Zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní.
  • Nekýchajte do dlaní, ale do papierovej vreckovky a lakťového ohybu.
  • Použitú vreckovku ihneď vyhoďte do uzavretej odpadovej nádoby.
  • Pri stretnutiach so žiakmi, rodičmi žiakov a navzájom medzi zamestnancami je potrebné dodržiavať osobný odstup (najmenej 1 meter) a zbytočne nepodávať ruku ako pozdrav.
  • Nezhromažďovať sa v kanceláriách ani inýc
 • Celoškolské rodičovské zruženie 28.2.2020

  Milí rodičia.

  Celoškolské rodičovské združenie

  dňa 26.2.2020 nebolo uznášania schopné.

  Voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri ZUŠ v Rožňave sa uskutoční

  28.2.2020 od 15,00 hod.

  v "malej koncertke" v budove č. 9

  na 2. poschodí.

  Vaša účasť je nevyhnutná!

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Akademika Hronca 3490/9B,048 01 Rožňava
 • 058 792 8426, 0918 565 849,

Fotogaléria